2009-2014 -2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -വിവരങ്ങൾ

33. Constituency wise detailed result.pdf (1.9 MB)
2009. Constituency Wise Detailed Result (2).pdf (582.0 KB)
2014. Constituency wise detailed result.pdf (1.1 MB)

Party Seats Votes %
INC 8 31.5
CPM 5 21.8
IUML 2 4.6
RSP 1 2.3
IND 2 11.5
Others 2 28.3

Electors: 2,43,26,649

Votes Polled: 1,79,75,893

Turnout: 73.9%

Parliamentary Constituencies: 20

GENERAL: 18 | SC: 2
PU- Kerala.pdf (1.5 MB)