ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ കൈയേറ്റം, വസ്‌തുത ഇതാണ്; ഗവർണറുടെ ആരോപണം മുൻപ് പൊളിഞ്ഞ നാടകം

ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ കൈയേറ്റം, വസ്‌തുത ഇതാണ്; ​ഗവർണറുടെ ആരോപണം മുൻപ് പൊളിഞ്ഞ നാടകം
Read more: ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലെ കൈയേറ്റം: വസ്‌തുത ഇതാണ്; ​ഗവർണറുടെ ആരോപണം മുൻപ് പൊളിഞ്ഞ നാടകം | Kerala | Deshabhimani | Sunday Aug 21, 2022