രാജ്യത്തിന്റെ ഏക ദേശീയ ഭാഷയായി ഹിന്ദിയെ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു

രാജ്യത്തിന്റെ ഏക ദേശീയ ഭാഷയായി ഹിന്ദിയെ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു.