കോട്ടഴിപ്പിക്കൽ അടിപിടി കോൺഗ്രസ്‌

കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് റിസോർട്ടും തമ്മിലടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രിയ കോൺഗ്രസുകാരെ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് നന്നാവും.