ഗെയിൽ പദ്ധതിയുടെ നാൾവഴികൾ: രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ

ഗെയിൽ പദ്ധതിയുടെ നാൾവഴികൾ: രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ

കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി. അതുപോലെ തന്നെ, BJP സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ, ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്,

"എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് ഈ സർക്കാരിന് ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള നേതാവാണ് പിണറായി വിജയനെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും"

എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ, അതേ ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ.