എ എൻ ഷംസീർ മിത്ത് വിവാദം- മറുപടി "WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.29.21 PM

![365174221_1768833256873539_4294875223432899731_n|video]https://www.youtube.com/results?search_query=ദിനു+വെയിൽ+