റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ നുണകൾ![393808585_340802011939066_7337403259331927974_n|500x500](upload://awMrFbLEpoIctrcf8pMqj1


750372969413813901_n|500x500](upload://zUTv1k56qYsrkHwqXxkNGjDMO5G.jpeg)
റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ജൂലൈ മാസം ഒന്നിന് പുതിയ തരത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.