മറിയകുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ദേശാഭിമാനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതിൽ ഖേദിച്ച് ദേശാഭിമാനി