ഗവർണർ ചിലവാക്കുന്നത് അധികം പണം -ധൂർത്ത് -സുപ്രീംകോടതിയും ഇടപ്പെട്ടു