-നവകേരള സദസിനു തുടക്കമായി --കേരള സർക്കാർ

Uploading: image.png(1)…

https://www.facebook.com/CPIMKeralahttps://www.google.com/search?q=navakerala+sadas&sca_esv=583590671&tbm=vid&sxsrf=AM9HkKnaj2xk7ZepqVmayIfGEjvQAsWWMw:1700302180694&source=lnms&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwivtvabp82CAxUQzjgGHYHJAhYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1536&bih=715&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:7222911e,vid:-A2kck6EuZk,st:0


![അത്യാഢംബര ബസ്സിന് സാങ്കേതിക തകരാർ എന്ന് അലറി വിളിച്ചു ഒരു മാപ്ര മൗദൂദി വണ്ണിൽ ദേശീയ പാതയുടെ ഒന്നാം റീച്ചു പണി തീരുന്നത് കാണാൻ നിർത്തിയത് ആണെന് മന്ത്രി