അഞ്ച് സംസ്ഥാങ്ങളിലെ എക്സിറ്റ്പോൾ


മധ്യപ്രദേശ്‌ ,തെലങ്കനാ,മിസോറാം,രാജസ്ഥാൻ,ഛത്തിസ്ഗട്ട്,