പാർലമെന്റിൽ എ എ റഹിം എം പി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ

_annex_262_AU261.pdf (132.8 KB)
_annex_262_AU619.pdf (620.5 KB)
_annex_262_AU70.pdf (155.5 KB)
[_annex_262_AU301.pdf|attachme
_annex_262_AU765.pdf (441.8 KB)
_annex_262_AU1152.pdf (137.5 KB)
nt](upload://1L4gfQFmp4SC3vOBsgdg53IE9xP.pdf) (233.2 KB)
_annex_262_AU464.pdf (226.7 KB)
_annex_262_AU924.pdf (4.3 KB)
_annex_262_AU806.pdf (7.3 KB)
_annex_262_AU764.pdf (251.7 KB)
_annex_262_AU1071.pdf (120.8 KB)
_annex_262_AU1260.pdf (383.0 KB)
_annex_262_AU1627.pdf (6.0 KB)
_annex_262_AU1325.pdf (350.5 KB)
_annex_262_AU1480.pdf (285.1 KB)