പാർലമെന്റിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ -മറുപടി

_annex_262_AU1608.pdf (243.0 KB)
_annex_262_AU1300.pdf (254.8 KB)
_annex_262_AU942.pdf (519.1 KB)
_annex_262_AU1609.pdf (7.2 KB)
_annex_262_AU1144.pdf (57.9 KB)
_annex_262_AU232.pdf (872.8 KB)
_annex_262_AU1039.pdf (413.5 KB)
_annex_262_AU1478.pdf (291.1 KB)
_annex_262_AU777.pdf (436.8 KB)
_annex_262_AU732.pdf (188.2 KB)
_annex_262_AU10.pdf (5.7 KB)
_annex_262_AU598.pdf (120.6 KB)
_annex_262_AS21.pdf (496.8 KB)
_annex_262_AU231.pdf (246.7 KB)
_annex_262_AU135.pdf (9.8 KB)
_annex_262_AU1143.pdf (58.9 KB)
_annex_262_AU599.pdf (51.3 KB)
_annex_262_AS149.pdf (90.6 KB)
_annex_262_AU361.pdf (91.7 KB)