ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ -ബോധപൂർവമായ ശ്രെമങ്ങൾ നടക്കുന്നു

ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തി വരുന്നത്.